ESTATUTOS

CAPÍTULO I
Da Asociación en xeral.

CAPÍTULO II
Dos asociados. Dereitos e obrigas.

CAPÍTULO III
Dos órganos directivos e da forma de administración.

CAPÍTULO IV
Do réxime económico.

CAPÍTULO V
Da modificación dos Estatutos e da disolución da Asociación.

Miembros de:


Coa Colaboración de: